stanovy
© copyright by kref, 2008

Stanovy Sekce chirurgie nohy - SCHN

§1 Společnost bude pracovat jako samostatná sekce České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)
Sekce se bude nazývat Společnost pro chirurgii nohy (se zkratkou SCHN). S ohledem na mezinárodní kontakty a ve styku se zahraničím se bude nazývat Czech Society for Foot and Ankle Surgery.
§2 Posláním SCHN bude:
2.1. Rozvoj ortopedické chirurgie nohy na úseku dalšího vzdělávání, preventivně léčebné péče a výzkumu.
2.2. Dbát na adekvátní pre- i postgraduální výuku a podporovat další vzdělávání domácích i zahraničních specialistů.
2.3 Sledovat úroveň chirurgie nohy, případně doporučovat opatření v organizaci ortopedicko-traumatologické péče v České republice. Podporovat personální, technické i materiální zabezpečení jak na pracovištích schopných zabezpečit kontinuálně léčebnou-preventivní činnost, tak i na pracovištích, kde se ortopedická chirurgie nohy provozuje v rámci všeobecné chirurgie.
2.4. Hájit zájmy ortopedů, zabývajících preventivně léčebnou činností v oblasti nohy a ve spolupráci s ČSOT a Lékařskou komorou bude usilovat o jejich stavovské postavení ve společnosti.
2.5. Všestranně rozvíjet spolupráci se styčnými obory.
2.6. Rozvíjet odborné a přátelské kontakty se zahraničními společnostmi (např. EFAS- Evropská společnost pro chirurgii nohy, DAF apod.).
§3 Členství.
3.1. Členem SCHN se může stát každý lékař z České republiky, který pracuje na ortopedickém, chirurgickém nebo traumatologickém pracovišti a to jak na lůžkovém, tak i ambulantním.
3.2. Zájemci o členství v SCHN, kteří nejsou kvalifikováni v oboru ortopedie, chirurgie nebo traumatologie, mají všechna práva členů, ale nemají právo kandidovat do volených orgánů společnosti. Podmínkou kvalifikace je absolvování specializační atestace I. st. z ortopedie nebo chirurgie.
3.3. Za člena SCHN může být přijat i zahraniční ortopéd, chirurg či traumatolog, který se věnuje ortopedii či traumatologii ve své zemi a výraznou měrou přispívá k jejímu rozvoji. Může být zvolen i do orgánů společnosti pouze však s hlasem poradním.
§4 Struktura společnosti se člení do následujících orgánů:
- všeobecné shromáždění
- výbor společnosti
- odborné komise
§5 Všeobecné shromáždění
5.1. Všeobecné shromáždění tvoří všichni členové SCHN. Výbor mu podává zprávy o činnosti společnosti, ke které se shromáždění vyjadřuje a předkládá návrhy na další činnost společnosti. Zároveň se vyslovuje pro případné rozpuštění SCHN. Předložený návrh je přijat, pokud se pro něj vysloví nejméně 2/3 přítomných členů s právem volebním.
5.2. Na základě návrhu výboru společnosti může být hlasování provedeno i elektronickou nebo poštovní formou a předložený návrh je přijat, pokud se pro něj vysloví 2/3 členů s právem volebním, kteří odpoví do požadovaného termínu. Výbor společnosti prostřednictvím sekretáře zajistí trvalou archivaci výsledků hlasování.

5.3. Všeobecné shromáždění se svolává nejméně jednou za 2 roky, zpravidla v souvislosti s výročním kongresem SCHN, svolaným výborem SCHN.
§6 Výbor SCHN.
6.1. Výbor SCHN je 5 členný, tvoří jej předseda, místopředseda, sekretář a další 2 členové bez určení funkce. Volba členů výboru probíhá na základě tajného hlasování při všeobecném shromáždění. Pět prvních kandidátů vzešlých z tajného hlasování při všeobecném shromáždění je doporučeno za členy výboru. Podle pořadí daného počtem hlasů je stanoven předseda, místopředseda a sekretář. O výsledku hlasování je informován výbor ČSOT.
6.2. Členy výboru mohou být také kooptovaní členové, např.předsedové odborných komisí doplňující výbor nad základní počet 5 členů, ti však mají pouze hlas poradní. Kooptované členy výboru volí výbor společnosti.
6.3. Členem výboru může být i zahraniční odborník, doplňující výbor nad základní počet 5 členů, má však pouze hlas poradní. O jeho členství rozhoduje výbor společnosti.
6.4. Členem výboru s právem hlasovacím nemůže být člen výboru jiné odborné společnosti. Po jeho odstoupení event. ukončení členství ve výboru (rozhodne výbor společnosti) bude o novém členovi výboru rozhodnuto při hlasování členů společnosti v rámci všeobecného shromáždění event. prostřednictvím elektronického nebo poštovního hlasování.
6.5. Každý z členů výboru může zastávat současně pouze jednu funkci, s výjimkou práce v komisi.
6.6. Funkční období členů výboru je čtyřleté, předseda může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí čtyřletá období.
6.7. Výbor se schází jednou za 6 měsíců, svolává jej předseda SCHN. Oznámení o termínu zasedání je členům výboru zasláno alespoň 4 týdny předem, s programem jednání musí být členové výboru seznámeni 2 týdny předem. O výsledcích jednání je informován výbor ČSOT.
6.8. Výbor řídí veškerou činnost společnosti, rozhodnutí přijímá na základě 2/3 většiny členů výboru s právem hlasovacím, při případné rovnosti hlasů je hlas předsedy SCHN rozhodující. V naléhavých případech, které nesnesou odklad může užší výbor tj. předseda, místopředseda a sekretář vyslovit rozhodnutí po osobním nebo telefonickém projednání.
6.9. Předseda řídí chod společnosti, vyhlašuje pravidla a plán její práce, přináší návrhy na celostátní sjezdy, sleduje činnost ostatních členů výboru a udržuje kontakt mezi SCHN a ČSOT.
6.10. Místopředseda úzce spolupracuje se stávajícím předsedou, za jeho nepřítomnosti ho zastupuje při zasedání výboru nebo všeobecného shromáždění, dále vede veškerou agendu společnosti, vypracovává zápisy a zprávy ze zasedání orgánů společnosti, zajišťuje kontakt s jinými nelékařskými organizacemi a jednotlivci v období přípravy sjezdu.
6.11. Sekretář společnosti vede veškerou agendu společnosti, vypracovává zápisy a zprávy ze zase-dání orgánů společnosti. Zodpovídá za vedení internetových stránek společnosti, které bude průběžně aktualizovat. Zároveň spravuje finanční příjmy společnosti z členských příspěvků případně z jiných zdrojů a vede o tom záznamy a 1x ročně předkládá výboru zprávu finančního hospodaření ke schválení. Sám může čerpat z finančních rezerv SCHN jen do výše 500,- Kč, vyšší výdaje musí být předem schváleny výborem. Zajišťuje archivaci veškeré dokumentace společnosti.
6.12. Výbor 1x ročně přijímá zprávu sekretáře o finančním stavu SCHN.
§7 Odborné komise.
7.1 Odborně komise se vyčleňují při všeobecném shromáždění, tvoří je členové stejného odborného zájmu. Jejich posláním je připravovat tématické a materiální podmínky pro nadcházející výroční kongresy SCHN. Budou udržovat kontakty se zástupci firem vyrábějících zdravotnickou techniku, sledovat plány připravovaných kongresů z oblasti jejich zájmu.
7.2. Podle potřeby mohou být přechodně ustanoveny zvláštní komise, např. ediční, vědecko-výzkumné, kongresové apod. Tyto po splnění zadaného úkolu zanikají.
7.3 Komisi ustanovuje a rozpouští výbor společnosti, který rovněž jmenuje předsedu této komise nejvýše však na dobu 4 let. Volební období může být opakováno maximálně jednou. Činnost komisí je každoročně hodnocena výborem SCHN, který také rozhoduje o jejich případném zrušení.
7.4. Komise jsou 1-5ti členné, v komisi může pracovat kterýkoliv člen SCHN, může být zapojen do práce pouze v jedné komisi, může však současně být členem výboru.
§8 Odborné sjezdy a konference.
8.1 SCHN pořádá jednou za 2 roky výroční domácí sjezd ortopedické chirurgie nohy, ten může být i s mezinárodní účastí, termín jeho pořádání i témata se volí v kooperaci s ČSOT i se sousedními zahraničními společnostmi, které jsou průběžně informována.
8.2 Součástí každého výročního kongresu je zasedání výboru společnosti, který na všeobecném shromáždění informuje ostatní členy o stavu a činnosti společnosti i o plánovaných akcích doma a v zahraničí. Uplyne-li v příslušném roce funkční období členů výboru, je při všeobecném shromáždění provedena tajným hlasováním volba nových členů výboru.
§9 Mimořádné konference.
9.1 Výbor SCHN může i mimo rámec výročních kongresů svolat pracovní konferenci bez mezinárodní účasti, tyto však nejsou číselně evidovány v chronologickém seznamu výročních kongresů. Maximálně přípustný počet těchto konferencí jsou 3 do roka, jejich téma a datum musí být předem konzultováno v jednoročním termínu, aby přednášky na těchto konferencích nebyly duplicitní vůči výročním kongresům.
§10 Členské příspěvky.
10.1 Výše členských příspěvků je určována podle ekonomických podmínek společnosti, v době vyhlášení těchto stanov je 300,- Kč ročně. Při neplacení členských příspěvků po 2 po sobě následující roky členství automaticky zaniká bez dalšího upozornění.
§11 Publikační činnost.
11.1 SCHN bude všemožně podporovat publikování hodnotných prací v odborných časopisech doma i v zahraničí.
11.2 SCHN vede internetové stránky, které budou aktuálně obnovovány.
11.3 SCHN bude perspektivně zasazovat o založení vlastního časopisu.
§12 Výzkumná činnost.
12.1 SCHN bude podporovat původní výzkumnou činnost na pracovištích, kde k tomu budou vytvořeny podmínky.
§13 Osvětová činnost.
13.1 SCHN bude svými náměty přispívat do osvětové činnosti mezi laickou veřejností.
§14 Zánik společnosti.
14.1 Ztratí-li SCHN v důsledku vnitřních nebo zevních vlivů právo na svoji existenci, může být rozhodnuto o jejím zániku 2/3 většinou členů, kteří se zúčastnili všeobecného shromáždění nebo hlasovali při elektronickém nebo poštovním hlasování.
14.2 Při rozpuštění společnosti je ustanovena komise, do níž je pozván předseda, místopředseda a sekretář společnosti a dále 2 zástupci z výboru ČSOT. Ostatní členové výboru jsou zváni pouze ke svědeckým výpovědím. Vypořádání se s majetkem společnosti bude provedeno podle pravidel ČSOT.